Mand_med_krydsede_arme_content-header_768x384

Talspersoner bidrager til gode forhold

Du er som talsperson med til at skabe gode løn- og arbejdsforhold for dine kolleger. I den forbindelse har du en række aktivitetskrav og retningslinjer.

Formålet med hvervet som talsperson er at være en effektiv medspiller og sparringspartner for kolleger og den øverste ledelse i udvikling af lederjobs og lederkompetencer i virksomheden. Du er derudover med til at løse sager for de enkelte medlemmer via rådgivning fra Lederne.

Det gælder dog ikke juridisk rådgivning, som alene bliver varetaget af Ledernes jurister. Du skal i den forbindelse anbefale det enkelte medlem at anvende Selvbetjeningen – Juridisk rådgivning.

For at blive valgt som talsperson skal du være leder eller betroet funktionær og repræsentere mindst ti ledere eller betroede medarbejdere i virksomheden.

Få hjælp til tillidshverv

Har du spørgsmål om talspersoner?

Hvis du har brug for sparring omkring dit hverv som talsperson, er du velkommen til at kontakte os.

32 83 32 83
Mandag - TorsdagFredag
8.00-17.008.00-16.00

Dine opgaver som talsperson

Dine opgaver som talsperson afhænger af virksomheden og medlemmernes ønsker og forventninger. Derudover får din evne til at samarbejde med medlemmerne og den øvrige ledelse betydning for den rolle, de opgaver og dermed den indflydelse, du får i virksomheden.

Som talsperson er din opgave at have kontakt med personer, der har indflydelse, beslutningskompetence eller på anden måde interesse i de områder, du arbejder inden for.

Du indgår med andre ord i virksomhedens strategiske arbejde omkring job- og kompetenceudvikling for lederne, og de rammer jobbene skal udføres indenfor.

Faste møder, eksempelvis en gang om måneden, kan være en god måde at kommunikere og lægge rammer om samarbejdet på.

Typiske arbejdsopgaver:

 • Lønforhandling
 • Lokalaftaler
 • Arbejdstid
 • Skiftehold
 • Overarbejde
 • Fridage
 • Videreuddannelse
 • Afskedigelse

Hvad vil det sige at være aktiv som talsperson?

Som talsperson hos Lederne skal du være aktiv. Det indebærer, at du skal opfylde en række kriterier, heriblandt at deltage i løbende forhandlinger med virksomheden:

Årligt medlemsmøde

Talspersonen skal afholde et årligt møde for medlemmerne af Lederne i virksomheden.

Det årlige talspersonsseminar

Hvert tredje år, eller oftere, skal du deltage i det årlige talspersonsseminar. På seminaret orienterer Lederne bl.a. om nyt fra organisationen.

Hvis du ikke kan opfylde kravene

Du kan stadig fungere som talsperson, selvom du ikke kan opfylde kravene. Du skal dog være opmærksom på, at det er en betingelse at være aktiv for at ansøge om et efteruddannelses- og kursusforløb, hvis du bliver opsagt som talsperson.

Dine retningslinjer som talsperson

Som talsperson skal du fungere som et naturligt bindeled mellem det enkelte medlem og Lederne. Da du samtidig er ambassadør for Lederne, består en del af dit arbejde i at synliggøre Lederne og organisationens synspunkter.

I samarbejde med Lederne vil du eventuelt skulle arbejde aktivt for, at alle ledere i din virksomhed organiseres i Lederne.

Herunder gennemgår vi, hvordan du går til opgaven som talsperson ud fra de retningslinjer, der er.

Aftaler og sager

Alle typer af sager skal løses via rådgivning fra Lederne. I konkrete personsager og øvrig juridisk rådgivning skal du anbefale det enkelte medlem at bruge Selvbetjeningen – Juridisk rådgivning.

Vær opmærksom på, at du ikke må indgå aftaler med virksomheden uden at være i dialog med Lederne. Hvis I indgår lokalaftaler, skal Lederne som udgangspunkt underskrive aftalen sammen med dig som talsperson.

Rådgivning

Du må gerne give et medlem sparring, så længe du også opfordrer medlemmet til at søge rådgivning hos Lederne. Om rådgivningen skal ske via dig som talsperson eller direkte mellem Lederne og medlemmet, aftaler du individuelt med det enkelte medlem.

Vær opmærksom på, at du ikke må videregive personoplysninger til Lederne. Du skal blot henvise medlemmet til at bruge Selvbetjeningen.

Opsigelse og masseafskedigelse

Som talsperson er det normalt at bistå et medlem under en opsigelsessamtale. Medlemmet kan dog godt frasige sig talspersonens deltagelse.

Din rolle er at tage forbehold for opsigelsens saglighed og anbefale medlemmet at søge rådgivning hos Lederne.

I tilfælde af masseafskedigelse kan Lederne hjælpe dig i de lokale forhandlinger på virksomheden. Behovet bliver vurderet ud fra den konkrete situation og afhænger bl.a. af hvor mange medlemmer, der påtænkes at blive opsagt.

Uddannelse

Du har som talsperson mulighed for at søge bistand til at tage kurser og uddannelser via Ledernes KompetenceCenter, hvis du bliver opsagt.

Hvornår kan du kræve forhandling?

Du kan som talsperson kræve forhandling om spørgsmål, der har interesse for lederne i virksomheden. Det kan fx handle om arbejdsforhold, ferieplanlægning, generelle lønforhold eller ansættelses- og afskedigelsesprincipper.

Du kan desuden deltage i, eller repræsentere, lederne ved de lokale forhandlinger i forbindelse med uberettigede opsigelser eller bortvisninger. Dette fremgår af lederaftalen.

Hvis virksomheden har et samarbejdsudvalg, vil du som talsperson ofte være en del af det. Hvis ikke du selv er repræsentant i samarbejdsudvalget, er du som udgangspunkt med til at aftale, hvem der skal repræsentere ledelsen i jeres virksomhed. Dette fremgår af Samarbejdsaftalen mellem Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening.

Lokalaftaler

I større virksomheder, der beskæftiger mange ledere, kan det være en fordel at indgå en lokalaftale. Emner i en lokalaftale kan være:

 • Bonus
 • Overarbejde, arbejdstid
 • Firmabiler/telefon m.v.
 • Uddannelse
 • Afskedigelse
 • Orlov

Hvis du overvejer at indgå en lokalaftale, er du velkommen til at kontakte os for råd og sparring.

Har du brug for juridisk hjælp?

Som medlem af Lederne kan du benytte dig af vores juridiske rådgivning og få svar inden for 24 timer på hverdage.

Du kan få efteruddannelse, hvis du bliver opsagt som talsperson

Hvis du er blevet opsagt som talsperson, har du mulighed for at ansøge om et efteruddannelses- og kursusforløb i Ledernes KompetenceCenter.

Det er en betingelse, at du er en aktiv talsperson.

Sådan ansøger du

Når du vil ansøge om et efteruddannelses- og kursusforløb, skal du sende din ansættelseskontrakt, opsigelse, lønseddel og en beskrivelse af hændelsesforløbet. I beskrivelsen forklarer du bl.a., om opsigelsen må anses som værende begrundet i dit arbejde som talsperson.

Forudsætninger for at ansøge

Hvis du vil søge om efteruddannelse, skal du være opmærksom på, at der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt:

 • Du er anmeldt og anerkendt af virksomheden som talsperson.
 • Du har mindst et års anciennitet som talsperson i virksomheden.
 • Du er registreret som aktiv talsperson.

Vær opmærksomhed på, at du ikke må være opsagt på grund af tvingende årsager. Det er fx en tvingende årsag, hvis forhold hos dig har givet arbejdsgiver en rimelig grund til at opsige dig.

Det er heller ikke muligt at ansøge, hvis opsigelsen skyldes virksomhedslukning, lukning af den afdeling, du er talsperson i, omorganisering, nedskæringer eller lignende.

Ansøg om efteruddannelses- og kursusforløb

Få dækket dine transportudgifter som talsperson

Har du som talsperson transportudgifter i forbindelse med kurser og arrangementer, kan du få dem dækket. Du skal blot kunne dokumentere dine udgifter.

Lederne dækker udgifter til transport efter gældende regler som DSB Standard og bus. Kører du i egen bil, dækker Lederne med 3,79 kr. per km (2024).

Som udgangspunkt indbetaler vi beløbet på din NemKonto inden for 10 dage. Du har også mulighed for at få udbetalt beløbet til en anden konto, hvis du oplyser registrerings- og kontonummer.

Ønsker du at få dækket dine transportudgifter, kan du henvende dig på talsperson@lederne.dk. Husk at sende dit medlemsnummer med i mailen (men ikke dit cpr-nummer).

Sådan vælger I en talsperson

Når I skal vælge en talsperson, indkalder i medlemmer af Lederne til et valgmøde. Da I som udgangspunkt ikke ved, hvem der er medlem af Lederne, vil det foregå ved, at den nuværende talsperson eller kontaktperson i virksomheden håndterer processen og indkalder til valg af talsperson. Det kan fx ske på virksomhedens intranet.

Vær opmærksom på:

 • Alle medlemmer af Lederne i virksomheden kan afgive deres stemme til valg af Ledernes talsperson, ligesom de kan opstille og vælges som talsperson.
 • Medlemmer skal have mindst 2 ugers frist til at tilkendegive, om de ønsker at stille op til valg og/eller afgive stemme ved valget.
 • Hvis der er flere, der ønsker at være talsperson, skal I holde et kampvalg. Hvis I bliver enige i virksomheden, kan I vælge flere talspersoner.
 • For at dokumentere medlemskab af Lederne, skal I bede det enkelte medlem om at sende en kopi af kvitteringen for indbetaling af medlemskontingent til Lederne.
 • Talspersonen kan vælges for en periode på højst 2 år, og I kan holde et genvalg.

Når I skal vælge talsperson

En talsperson bliver valgt ved stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer på det første valgmøde. Ved valget skal der være mulighed for at stemme "ønsker ingen talsperson".

Efter valget

Når I har valgt den nye talsperson, orienterer I Lederne. I skal sende oplysninger om navn, kontakt, medlemsnummer, tiltrædelsesdato, og eventuelt hvem den nye talsperson afløser på posten.

Send oplysninger til talsmand@lho.dk

Herefter sender Lederne en anmeldelse af den nye talsperson til virksomheden, der skal bekræfte anmeldelsen. Når Lederne har modtaget den bekræftede anmeldelse, registrerer Lederne talspersonen som valgt.

Arbejdsgiveren har mulighed for at protestere over valget af talspersonen inden for 1 måned efter modtagelsen af anmeldelsen.

Vil I starte en talspersonsordning?

Står du og dine lederkolleger overfor at skulle starte en talspersonsordning op, er der en række overvejelser og tiltag, I bør gøre.

For at give et overskueligt overblik over processen har vi delt den op i tre trin:

1

Første trin

I kan med fordel indlede med at overveje at drøfte følgende spørgsmål:

 • Er der ti eller flere ledere i virksomheden, som er medlem af Lederne?
 • Hvem kan og vil stille op som talsperson?
 • Hvad skal talspersonen aktuelt tage sig af?
 • Hvad skal talspersonen på sigt arbejde for?
 • Skal der etableres et samarbejde med øvrige medarbejderrepræsentanter?
 • Skal der være en bestyrelse eller klub omkring talspersonen?
 • Hvordan skal proceduren være med hensyn til at få valgt talsperson, oprette bestyrelse mv.?
2

Andet trin

Når de overordnede beslutninger er på plads, er det en god idé at kontakte virksomhedens personaleafdeling. Her skal I orientere om, at I er ved at vælge en talsperson, og at I ønsker en dialog om den videre fremgangsmåde.

Det er en fordel at lægge vægt på, at I ønsker en god dialog med ledelsen, og at talspersonen kan bidrage med kvalificerede input og bruges som ambassadør for de fælles beslutninger.

3

Tredje trin

Herefter bør I indkalde alle virksomhedens ledere – både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne – til et orienteringsmøde. I kan desuden kontakte Lederne og høre om eventuel deltagelse.

På mødet informerer I om jeres planer og drøfter, hvad jeres talsperson skal arbejde videre med.

Forud for valget af jeres talsperson bør I opfordre lederne i virksomheden til at melde sig ind i Lederne, hvis de ønsker at stille op eller få stemmeret.

For at dokumentere medlemskab af Lederne, skal I bede det enkelte medlem om at vise/sende en kopi af kvitteringen for indbetaling af medlemskontingent til Lederne.

Nu kan I holde et vælgermøde og finde jeres nye talsperson.

Hvis I vil stifte forening/klub

I har også mulighed for at stifte en forening/klub. Ved valg af talsperson skal medlemmer af Lederne have mulighed for at stille op og stemme, selvom de ikke med medlem af foreningen/klubben. Her kan du finde eksempler på vedtægter, som I kan tilpasse til jeres forening/klub.