Kvindet_til_moede_computer_content-header_768x384

Samarbejdsudvalget  skaber gode rammer

Som medlem af et samarbejdsudvalg er du med til at skabe rammerne for et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i din virksomhed.

Et samarbejdsudvalg (SU) er et udvalg, der har det formål at skabe et optimalt samarbejde i virksomheden mellem ledelse og medarbejdere. I private virksomheder er der mulighed for at oprette et samarbejdsudvalg, hvis der er mindst 35 ansatte.

I et samarbejdsudvalg skal halvdelen af medlemmerne repræsentere ledelsen og den anden halvdel medarbejderne. Dit arbejde i udvalget skal bl.a. sikre medarbejdernes involvering i virksomhedens mål og strategi.

Samarbejdsudvalgets rolle og opgaver

Som medlem i et samarbejdsudvalg er du med til at lægge rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer i virksomheden.

Det er udvalgets overordnede opgave at udvikle samarbejdet overalt i virksomheden, så det gavner både lederen og medarbejderen.

Du skal som medlem som udgangspunkt deltage i seks møder årligt. I har dog mulighed for at aftale andet internt i virksomheden.

Samarbejdsudvalget beskæftiger sig med følgende hovedopgaver:

 • Tilrettelæggelse af principper for arbejds- og velfærdsforhold.
 • Principper for virksomhedens personalepolitik.
 • Principper for omskoling og uddannelse af medarbejdere, der skal arbejde med ny teknologi.
 • Principper for indsamling, brug og opbevaring af persondata.
 • Udveksling af synspunkter og behandling af forslag vedrørende retningslinjer for produktions- og arbejdstilrettelæggelse.
 • Vurdering af bl.a. personalemæssige, uddannelsesmæssige og økonomiske konsekvenser ved at indføre ny teknologi.
 • Principper for anvendelse af produktivitetsfremmende lønsystemer.
 • Forhold der fremmer ligebehandling mellem mænd og kvinder.
 • Information til virksomhedens øvrige ansatte.

Sammensætning og udpegning i samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget består af en arbejdsgiverside, som kaldes A-siden, og en lønmodtagerside, som kaldes B-siden. Der er lige mange repræsentanter på hver side. Antallet af repræsentanter afhænger af antallet af ansatte i virksomheden.

I kan vælge en suppleant for hvert medlem i samarbejdsudvalget.

A-siden

Ledernes medlemmer er placeret på A-siden i henhold til Samarbejdsaftalen mellem Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Det er virksomhedens ledelse, der udpeger repræsentanterne på A-siden, som skal repræsentere lederne. Det er desuden på A-siden, at I finder samarbejdsudvalgets forperson.

B-siden

På B-siden, der repræsenterer de øvrige ansatte, får tillidsrepræsentanterne i virksomheden automatisk en plads som medlem i samarbejdsudvalget.

Hvis antallet af tillidsrepræsentanter i virksomheden er større end antallet af pladser på B-siden, vælges der mellem tillidsrepræsentanterne. Hvis antallet af tillidsrepræsentanter er mindre end antallet af pladser på B-siden, vælges de sidste repræsentanter blandt de øvrige ansatte. Der gælder i denne situation samme krav til valg og valgbarhed, som for tillidsrepræsentanter.

På B-siden vælges desuden samarbejdsudvalgets næstforperson.

Valgene gælder for to år.

Læs mere om tillidsrepræsentanter

Fordeling af pladser i udvalget

Antallet af SU-medlemmer afhænger af størrelsen på jeres virksomhed. Herunder kan du se fordelingen af medlemmer ud fra virksomhedsstørrelse:

 • 35-50 ansatte - to fra A-siden og to fra B-siden
 • 51-100 ansatte - tre fra hver side
 • 101-200 ansatte - fire fra hver side
 • 201-500 ansatte - fem fra hver side over
 • 500 ansatte - seks fra hver side

Hvis virksomheden beskæftiger mere end 1000 ansatte, kan I vælge et større antal af repræsentanter efter aftale.

Lederne i samarbejdsudvalget

Som en del af Lederaftalen er medlemmer af Lederne i virksomheden sikret mindst én plads på A-siden. Hvis I har en talsperson fra ledelsen i virksomheden, er det sammen med ham eller hende, der bliver aftalt, hvem der repræsenterer ledergruppen i samarbejdsudvalget.

Hvis der ikke er en talsperson, bliver repræsentanten udpeget efter aftale med Ledernes medlemmer i virksomheden. Kan I ikke blive enige, kan sagen blive behandlet i overensstemmelse med de almindelige fagretlige regler i Lederaftalen.

Ofte vil en talsperson i virksomheden også være repræsentant i samarbejdsudvalget.

Læs Lederaftalen

Ledernes repræsentant

Ledernes repræsentant i samarbejdsudvalget kan kræve, at I på A-siden holder et møde forud for selve SU-mødet. Formålet med det er at gennemgå dagsorden og afklare eventuelle uoverensstemmelser.

Ligesom for øvrige SU-medlemmer gælder udpegningen for to år. Der gælder samme regler for vederlag for møder uden for normal arbejdstid, som for de øvrige medlemmer i henhold til Samarbejdsaftalen.

Samarbejdsnævnet

Samarbejdsnævnet er nedsat mellem DA og LO med det formål at oplyse og vejlede omkring samarbejdet i virksomhederne - herunder også medvirke til at oprette samarbejdsudvalg i virksomhederne. Samarbejdsnævnet behandler også uoverensstemmelser om Samarbejdsaftalen.

Der er ansat samarbejdskonsulenter i nævnet, som efter aftale kan støtte virksomheden i arbejdet med samarbejdsudvalget. Du kan kontakte Samarbejdsnævnets konsulenter gennem blandt andet DA.

Læs mere på Samarbejdsnævnet.dk

Derfor er samarbejdsudvalg en god idé

Hvis din virksomhed har mindst 35 ansatte, har I pligt til at informere og høre de ansatte om forhold på arbejdspladsen, der kan få betydning for deres ansættelse og dagligdag. Det er i den forbindelse en god idé at oprette et samarbejdsudvalg, som kan sikre at virksomheden lever op til de lovmæssige krav.

Loven siger, at virksomheder skal sikre, at de ansatte er opdateret på information om:

 • Den seneste og forventede udvikling i virksomhedens aktiviteter, økonomiske situation og fremtidsudsigter.
 • Beskæftigelsessituationen og om større ændringer og foranstaltninger, som får betydning for beskæftigelsen på virksomheden.
 • Beslutninger, som man træffer, for eksempel i forhold til større omstruktureringer eller udflytning af dele af produktionen.

Høring af lønmodtagere

Medarbejderne skal høres i forbindelse med den information, som de får. Det betyder bl.a., at medarbejdere og ledelse skal udveksle synspunkter og være i dialog vedrørende de forhold, som virksomheden informerer om.

Høringen kan bl.a. ske med henblik på at nå til en aftale vedrørende betydelige beslutninger, som virksomheden kan træffe – fx med hensyn til at omlægge produktionen eller nedlægge afdelinger.

Både information og høring skal ske via medarbejdernes repræsentanter i Samarbejdsudvalget.

Har du spørgsmål til tillidshverv?

Spørg om tillidshverv

Hvis du har brug for sparring omkring dit tillidshverv, er du velkommen til at kontakte juridisk chef og advokat Mette Stimpel Stenled.

Telefon: 32 83 35 06

E-mail: mes@lho.dk

Mere om tillidshverv

Kvinde_griner_i_sofa_article-card_576x324

Tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant er du med til at fremme et godt samarbejde mellem virksomheden og de medarbejdere, du repræsenterer.

Mand_sidder_p_gulv_stue_article-card_576x324

Gode råd til GDPR-reglerne

Som tillidsvalgt behandler du med stor sandsynlighed andres persondata. Her får du 4 gode råd, der sikrer, at du overholder reglerne.

Mand_med_krydsede_arme_article-card_576x324

Vil du være talsperson?

Du er som talsperson med til at skabe gode løn- og arbejdsforhold for dine kolleger. I den forbindelse har du en række retningslinjer.

Spørgsmål og svar om samarbejdsudvalg