Kvinde_smiler_kigger_ud_content-header_768x384

Aktieoptioner og warrants

Du kan blive tilbudt aktieoptioner eller warrants som en del af din løn. I den forbindelse er der flere forhold, du skal være opmærksom på.

Formålet med optioner og warrants er ofte at øge din loyalitet og dit engagement overfor virksomheden ved at tilbyde en lønpakke, som kan være attraktiv. Går det godt for virksomheden, går det godt for dig. Omvendt er der heller ikke garanti for gevinst, og du skal derfor være opmærksom på, om du giver afkald på en lønstigning, bonus eller lignende for at modtage optioner eller warrants. I jo højere grad det er tilfældet, jo mere bør du sikre dig en god aftale, i tilfælde af at du siger op, bliver fyret eller går på pension.

Tjekliste til din aftale om aktieoptioner eller warrants

Er du som lønmodtager blevet tilbudt aktieoptioner eller warrants? Brug vores tjekliste til at gennemgå din aftale, inden du skriver under.

Bliv klogere på optioner og warrants

Regler for din aktieløn

Indtager du en tjenestestilling, vil dine rettigheder til optioner eller warrants være reguleret af aktieoptionsloven. Du indtager som udgangspunkt en tjenestestilling, hvis du er i et ansættelsesforhold, og du ikke er administrerende direktør.

Aktieoptionsloven er en lov, som gælder ved ordninger, der giver medarbejdere (lønmodtagere) ret til at købe eller tegne aktier eller anparter på et senere tidspunkt.

Din aftale er ikke omfattet af aktieoptionsloven, hvis aftalens formål er, at du kan købe aktier/anparter straks. Loven gælder heller ikke, hvis du får bonus svarende til værdistigningen, uden du reelt har mulighed for at få kapitalejerskab. Her vil der i stedet være tale om en bonusaftale.

Læs om aktieoptionsloven

Læs mere om bonusaftaler

Større aftalefrihed for ordninger etableret efter 2019

For ordninger etableret fra 2019 gælder en udpræget grad af aftalefrihed, og derfor vil vilkårene vedrørende dine optioner eller warrants typisk være aftalt i en konkret options- eller warrantaftale – eller i et mere generelt options- eller warrantprogram i virksomheden.

Programmet eller aftalen vil stadig være underlagt aftaleloven og retspraksis, men begge indeholder en minimal beskyttelse af dine rettigheder.

Derfor skal du være opmærksom på, at aftalen konkret sikrer dine rettigheder bedst muligt. Vi anbefaler, at du søger rådgivning, inden du takker ja til en options- eller warrantaftale.

Hvis du ikke er dækket af aktieoptionsloven

Hvis du er administrerende direktør, er du ikke dækket af aktieoptionsloven. I så fald er du velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Læs mere om direktørkontrakter

Når du skal indgå en aftale om options- eller warrantprogram

Der er en række forhold, du skal være opmærksom på, inden du deltager i et options- eller warrantprogram. Vi gennemgår dem herunder.

 1. Læs og forstå vilkårene i det tilbudte options- eller warrantprogram
  Vi anbefaler altid, at du kontakter os for rådgivning, hvis du bliver tilbudt at deltage i et options- eller warrantprogram.

  I Lederne rådgiver vi alene om dansk ret. Er dit program reguleret af udenlandsk ret, kan vi som udgangspunkt ikke rådgive om det konkrete program, men dog gerne om de generelle mekanismer og opmærksomhedspunkter i disse ordninger.
 2. Undersøg, om der er mulighed for at forhandle de tilbudte vilkår
  Ofte vil du få et såkaldt ”take it or leave it”-tilbud. Hvis du står i den situation, anbefaler vi, at du ikke giver afkald på faste løndele. Det gælder særligt, hvis det program, du får tilbudt, ikke beskytter dig i tilfælde af, du siger op eller bliver fyret.

  Hvis der derimod er mulighed for at forhandle om vilkårene, bør du forsøge at forhandle dig frem til vilkår, der beskytter dine rettigheder i good leaver-situationer. Vi anbefaler, at du forsøger at få en aftale på plads, der giver dig de samme vilkår som ordninger, der er etableret før 1. januar 2019 gjorde.
 3. Vurdér om – og givet fald hvor meget – du “betaler” for at deltage i programmet
  Deltager du i et options- eller warrantprogram, vil du eventuelt “betale” med en mindre bonuspakke eller manglende lønstigning.

  Hvis du betaler for at deltage i programmet, bør du sammenholde den forventede mulige gevinst ved programmet og vilkårene i programmet med ”prisen” for at deltage.

  Det er en god idé at være særligt opmærksom på denne afvejning, hvis du overvejer at takke ja til en ordning etableret efter 1. januar 2019, da good leaver-beskyttelsen ikke nødvendigvis dækker, hvis ansættelsesforholdet stopper.

Når du udnytter dine optioner eller warrants

Når du udnytter dine optioner eller warrants – altså enten køber eller tegner aktier eller anparter i virksomheden – har du ikke længere optioner/warrants, men derimod aktier/anparter. Du bliver medejer, også kaldet kapitalejer.

Dit ejerskab over aktierne eller anparterne vil ikke blive reguleret af aktieoptionsloven eller optionsaftalen. Det eneste aktieoptionsloven stadig bestemmer er, at du ikke kan blive pålagt at tilbagesælge aktier/anparter, som du har tilegnet dig til en lavere kurs end markedskurs under ordninger etableret efter 1. januar 2019.

Aktierne eller anparterne vil typisk være reguleret af en ejeraftale. Det vil dog som regel ikke være en ejeraftale, hvis du erhverver aktier i et børsnoteret selskab.

Din ejeraftale

Det er vigtigt at vide, hvad der gælder for dine aktier eller anparter, når du er blevet medejer. Derfor anbefaler vi, at du får en kopi af ejeraftalen udleveret allerede, når I indgår options- eller warrantaftalen. Det er desuden en god idé at søge rådgivning om ejeraftalen hos os.

Ejeraftalen vil typisk indeholde regler for:

 • Hvornår du kan blive forpligtet til at sælge dine aktier eller anparter
 • Til hvilken pris du skal sælge til
 • Kunde- eller konkurrenceklausuler
 • Økonomisk straf, hvis du misligholder ejeraftalen eller ansættelsesforholdet.

Hvis dit ansættelsesforhold ophører

Inden du takker ja til en aftale, skal du have skriftligt beskrevet i en arbejdsgivererklæring, hvad der gælder for dine optioner eller warrants, hvis du siger op, bliver opsagt eller går på pension.

Dine rettigheder afhænger af, om ordningen er etableret før eller efter den 1. januar 2019, da aktieoptionsloven blev væsentligt ændret pr. denne dato.

Ordninger etableret fra den 1. januar 2019

I 2019 lavede man en markant ændring af aktieoptionsloven, som medførte aftalefrihed. Det betød derfor, at den lovbaserede good leaver-beskyttelse forsvandt.

Det er fortsat et krav i loven, at det fremgår af programmet eller aftalen (arbejdsgivererklæringen), hvad der gælder for dine optioner eller warrants ved ansættelsesforholdets ophør. Men der er altså aftalefrihed for de ordninger om options- og warrangprogrammer, som bliver etableret dag.

Ordninger etableret før den 1. januar 2019

For ordninger, som er etableret før den 1. januar 2019, er årsagen til, at dit ansættelsesforhold ophører afgørende.

Man skelner mellem to scenarier:

 1. “Good leaver”-situationer: Hvis du ikke selv siger op, eller er skyld i, at din arbejdsgiver opsiger dig.
 2. “Bad leaver”-situationer: Hvis du siger selv siger op, eller er den primære grund til, at din arbejdsgiver opsiger dig.

Du vil være good leaver, hvis:

 • Virksomheden opsiger dig, hvor det ikke skyldes din misligholdelse.
 • Du fratræder, fordi du har nået pensionsalderen.
 • Du siger selv op på grund af virksomhedens grove misligholdelse. Typisk på grund af manglende betaling af løn.

Du vil være bad leaver, hvis:

 • Du selv siger op, hvor det ikke skyldes virksomhedens grove misligholdelse.
 • Virksomheden opsiger dig på grund af din misligholdelse.
 • Virksomheden bortviser dig berettiget.

Konsekvenserne af good leaver og bad leaver

Good leaver:

 • Du bevarer alle dine allerede tildelte optioner eller warrants, og du vil kunne udnytte dem som aftalt. Tidspunktet for tildeling er særlig vigtigt for ordninger før 2019-ændringen, da du ikke kan miste allerede tildelte optioner eller warrants som good-leaver.
 • Du har krav på at modtage en forholdsmæssig del af tildelingerne svarende til længden af din ansættelse i det pågældende regnskabsår. Fx: Ophører dit ansættelsesforhold tre måneder inden regnskabsårets udgang, hvor du ville have fået tildelt 100 optioner, har du krav på 9/12-dele af tildelingen på de 100 optioner, da du har været ansat i 9 ud af 12 måneder i det pågældende regnskabsår.

Bad leaver:

 • Du mister alle ikke-udnyttede optioner eller warrants uden at have krav på kompensation.
 • Din ret til fremtidige tildelinger bortfalder.
 • Du kan kun udnytte eventuelt modne optioner eller warrants i løbet af din opsigelsesperiode.

Hvis du har optioner eller warrants fra før juli 2024

Der gælder andre regler, hvis du har fået tildelt optioner eller warrants før juli 2004. Du er velkommen til at kontakte os for rådgivning, hvis det er tilfældet.

Har du brug for juridisk hjælp?

Som medlem af Lederne kan du benytte dig af vores juridiske rådgivning og få svar inden for 24 timer på hverdage.

Mere om løn

Kvinde_smiler_ved_skrivebord_article-card_576x324

En vellykket lønforhandling

En vellykket lønforhandling kræver, at du er godt forberedt. Du skal kunne stille et ambitiøst, men realistisk, lønkrav til din arbejdsgiver.

Kvinde_smiler_over_skulderen_1_article-card_576x324

Personalegoder

Der findes mange personalegoder, som kan være et godt alternativ til en lønforhøjelse. Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

Mand_paa_gade_article-card_576x324

Bonus og resultatløn

Bonus er et løntillæg, der udbetales, når et mål er indfriet. Er du blevet tilbudt resultatafhængig løn, er der en række regler, du bør kende.